ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

HAPPY GREETINGS TO ALL WHO ARE CELEBRATING BIRTHDAY/WEDDING DAY ETC


GRAPHIC PIC OF LORD KRISHNA


INDIAN TRADITION OF GIVING HAIR TO GOD


MERMAID BEAUTY PAINTING


HOT BEAUTY IN SHORT BLUE


WORLD CLASS HOT BEAUTY


DESI WOMEN PAINTING


LATEST SUPER BIKE


MUMMY WHERE IS AMMA


BEAUTIFUL NECKLACES - BRIDAL JEWELLARYSMILING IS A BEAUTY REMEDY


SMILING IS DEFINITELY ONE OF THE BEST BEAUTY REMEDIES.
IF U HAVE A GOOD SENSE OF HUMOUR AND
A GOOD APPROACH TO LIFE,
THAT'S BEAUTIFUL

World’s only mountain in that has more than 900 Hindu temples. Bhavnagar district, GujaratLORD KRISHNA WEARING JEWEL PEARL CROWN


BRIEF PROFILE OF THE GREATEST INDIANS - BRAHMASRI SRI PARUPALLI RAMAKRISHNAYYA PANTHULU GARU IN TELUGU


KNOW THE DIFFERENCE BETWEEN BIODATA, RESUME AND C.V


BIO-DATA : Biodata consists the information about the individual and his
attributes, hobbies, interests along with educational qualification
to describe the person the best.

RESUME : A resume is a one or two page summary of your skills,
experience and education. Generally no more longer than a page or two.
It indicates candidate's professional qualification.

CURRICULAM VITAE - C.V

A Curriculum Vitae is a longer and more detailed synopsis.
Generally over a couple of pages long.
It indicates candidate's professional experience.

RARE PICS OF TIRUMALA LORD VENKATESWARA SWAMY TEMPLELIVE FOR TODAY


AMAZING PHOTOGRAPHY OF A BEAUTIFUL WOMEN IN WHITE


SWEET AND CUTE BEAUTY


FRUITS LIST WHICH CONTAIN ANTI CANCER VITAMIN B-17


NATURAL FRUIT JUICE TO EASE ARTHRITIS PAIN


HEALTHY BENEFITS WITH GUAVA FRUIT - JAMA KAYA AROGYA CHITKALUHEALTH BENEFITS OF GUAVA

Guava is a nutritious fruit which has numerous health benefits. It is considered a super fruit for its rich antioxidants, including vitamin C, polyphenols and caratenoids.

1. Rich in Calcium, Potassium, Iron, Fiber, Vitamin A-B-C and Content Folic and Nicotinic Acid.

2. Prevents Prostate Cancer and High Blood Pressure.

3. Remedy for Prolonged Menstruation, Asthma, Acidosis, Catarrh.

4. Cough and Cold Fighter, acts as a Respiratory track disinfectant.

5. Relief Constipation, improve Digestion system, helps Losing Weight.

6. Battles Diabetes by lowering blood glucose levels and avoid scurvy.

Eating just one serving of guava every day can increase your immune system function and your overall health. Try topping your salads with diced guava, or using guava juice in your smoothies.

RARE PIC OF LORD VENKANNA SWAMY


Pressure points for headaches


Pressure points for headaches

BEAUTY FROM HEART


EYE WORLD


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...