loading...

ఈ బ్లాగ్ లో పోస్ట చేయబడిన అన్నీ రకాల వంటలు, టిప్స్ సలహాలు కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొసమే వాటిని ఉపయోగించే ముందు వాటికి సంబందించిన వారి మరియు డాక్టర్ సలహా తీసుకొని ఉపయోగించ మనవి.

Search This Blog

TWW FOLLOWERS

I AM MR PERFECT


DAILY FLOWERS ART RANGOLI 24-01-2015


DAILY TELUGU MUGGULU 24-01-2015


GOLDEN YELLOW PELLI PATTU SAREE


BRIDAL MARRIAGE SPECIAL PATTU SAREES COLLECTIONBEAUTIFUL RED GOLD COMBINATION MARRIAGE / BRIDAL PATTU SILK SAREESGODDESS SRI SARASWATHI DEVI WHITE STATUE


GODDESS ANNAPURNA DEVI DECORATED WITH CURRENCY NOTES


GODDESS SRI ANNAPURNA DEVI STHOTRAM IN TELUGU


.అన్నపూర్ణ స్తోత్రం  పార్వత్యువాచ:
అన్నపూర్ణా మహాదేవీ త్రైలోక్య జీవదారిణీ 
నమ్నాంసహస్రంస్యాస్తు కథయస్వ మహాప్రభో
శ్రీ శివ ఉవాచ:
శృణుదేవి వరారోహో జగత్కారణ కౌళినీ
ఆరాధితా చ సర్వేషాం సర్వేషాం పరిపృచ్చసి
సహస్రైర్నామభిమర్దివ్యై స్రైలోక్య ప్రాణపూజితైః
అన్నదాయాస్త్సవందివ్యం యత్సురైరపివాంచితమ్
కథయామి తవ స్నేహ త్సావధానావధారయ
గోపనీయం ప్రయత్నేవ స్తవరాజ మిదంశుభమ్
న ప్రకాశంత్వమా భద్రేదుర్జనేభ్యోవిశేషతః
న దేయం పరశిష్యేభ్యో భక్తిహీనాయ పార్వితీ
దేయం శిష్యాయ శాన్తాయ గురుదేవరతాయ చ
అన్నపూర్ణాస్తవం దేయం కైళికాయ కుళేశ్వరీ
అన్నపూర్ణాష్టకమ్
నిత్యానందకరీ వరా భయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీ
నిర్భూతాఖిల పాపనాసనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరీ
[నిర్ధూతాఖిల ఘోర పావనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరీ]
ప్రాలేయాచల వంశ పావనకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~
నానారత్న విచిత్ర భూషణకరీ హేమాంబరాడంబరీ
ముక్తాహార విడంబమాన విలసద్వక్షోజకుంభాంతరీ
కాశ్మీరాగరు వాసితాంగ రుచిరే కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~
యోగానందకరీ రిపుక్షయకరీ ధర్మైకనిష్ఠాకరీ
చంద్రార్కానల భాసమాన లహరీ త్రైలోక్య రక్షాకరీ
సర్వైశ్వర్యకరీ తపః ఫలకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~
కైలాసాచల కన్దరాలయకరీ గౌరీ ఉమా శాంకరీ
కౌమారీ నిగమార్థ గోచర కరీ ఓంకార బీజాక్షరీ
మోక్షద్వార కవాట పాటనకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~
దృశ్యాదృశ్య విభూతి పావనకరీ బ్రహ్మాండ భాండోదరీ
లీలా నాటక సూత్ర ఖేలనకరీ విజ్ఞాన దీపాంకురీ
శ్రీ విశ్వేశ మనః ప్రమోదనకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~
ఆదిక్షాంత సమస్త వర్ణనకరీ శంభుప్రియే శంకరీ
కాశ్మీరే త్రిపురేశ్వరీ త్రిణయనీ విశ్వేశ్వరీ శ్రీధరీ
స్వర్గాద్వార కవాట పాటనకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~
ఉర్వీ సర్వజయేశ్వరీ జయాకరీ మాతా కృపాసాగరీ
నారీ నీల సమాన కుంతలధరీ నిత్యాన్నదానేశ్వరీ
సాక్షాన్మోక్షకరీ సదా శుభకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~
దేవి సర్వవిచిత్రరత్న రచితా దాక్షాయణీ సుందరీ
వామా స్వాదుపయోధర ప్రియకరీ సౌభాగ్య మాహేశ్వరీ
భక్తాభీష్టకరీ దశా శుభకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~
చంద్రా ర్కానల కోటి కోటి సదృశా చంద్రాంశు బింబాధరీ
చంద్రా ర్కాగ్ని సమాన కుండలధరీ చంద్రార్క వర్ణేశ్వరీ
మాలాపుస్తక పాశాసాంకుశధరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~
క్షత్ర త్రాణకరీ సదా శివకరీ మాతా కృపాసాగరీ
సాక్షా న్మోక్షకరీ సదా శివకరీ విశ్వేశ్వరీ శ్రీధరీ
దక్షా క్రందకరీ నిరామయకరీ కాశీ పురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ.
~ మాతా అన్నపూర్ణేశ్వరీ ~
అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణవల్లభే
జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్ధం భిక్షాం దేహి చ పార్వతి
మాతా చ పార్వతీ దేవి పితా దేవో మహేశ్వరః
బాంధవా శ్శివభక్తాశ్చ స్వదేశో భువనత్రయమ్.
~ ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత అన్నపూర్ణాష్టకమ్ సంపూర్ణం ~

HOT PUMPKIN


SWINE FLU TO DOCTORS


KITHA KITHALU


BATHING AND SHAVING


PARAMAM PAVITHRAM BABA VIBHUTHIM - MEANING IN ENGLISH


STYLISH AND BEAUTIFUL BLUE FANCY SAREE


P.H.D CARTOONS


TIGER SKIN


DAILY TELUGU MUGGU - PEACOCK WITH BUTTERFLY AND FLOWERS MUGGU


KIDS LEHANGA CHOLI DRESS


POLITICAL CARTOON ON SWINE FLU


WHITE LOTUS - THELLA THAMARA PUVVU


DESIGNER FANCY SAREE


PALANGHI PRINCESS PAINTING


CHICKEN BIRYANI FOR YOU


THIEF FOOT PRINTS


ONAM FESTIVAL FLOWERS RANGOLI COLLECTION


DR RAMAKRISHNA MS


HOW MANY SHEEPS AND ITS TAILS MR RAMAKRISHNA


HOT COFFEE PLEASE


DAILY MUGGULU / DAILY RANGOLI PICS AND IMAGES


FLOWER GARDEN WITH WATERFALLS


DOG BITE - MEDICINE TO DOG OR MY HUBBY


CHARIOT RANGOLI PLEASE


YOUR SWEET SMILE


THE PRINCESS PAINTING


A BEAUTIFUL WOMEN


loading...